Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ KB'.

: Το µυστικόν του µέλλοντος. Η προαιώνιος δυστυχία βάσις της µελλούσης ευτυχίας. Η αίγλη της εξουσίας και η µυστική λατρεία αυτής.

Εις παν ό,τι εξέθεσα προς υµάς µέχρι τούδε, προσεπάθησα να σας δείξω το µυστικόν των παρελθόντων και των παρόντων γεγονότων, ταύτα αγγέλλουσι το µέλλον, όπερ πλησιάζει να πραγµατοποιηθή. Σας εφανέρωσα το µυστικόν των σχέσεων µας µετά των Χριστιανών και των οικονοµικών µας επιχειρήσεων. Υπολείπεται να προσθέσω ολίγα τινά ακόµη επί του αντικειµένου τούτου.
Έχοµεν εις χείρας µας την µεγαλυτέραν δύναµιν της σήµερον, τον χρυσόν. ∆υνάµεθα εν δυσίν ηµέραις ν’ αποσύρωµεν εκ του ταµείου µας, οιανδήποτε ποσότητα αυτού θελήσωµεν.
Είναι ανάγκη ν’ αποδείξωµεν και δι’ άλλων ακόµη, ότι ο Θεός µας προώρισε δια την κυριαρχίαν του κόσµου; Μήπως δεν απεδείξαµεν δια του τοιούτου πλούτου, οτι το κακόν, το οποίον ηναγκάσθηµεν να διαπράξωµεν επί τόσους αιώνας, εχρησίµευσεν επί τέλους πρός το αληθές καλόν, το να τακτοποιήσωµεν το παν; Ιδού η σύγχυσις του ιρισµού του καλού και του κακού. Η τάξις θ’ αποκατασταθή κάπως δια της βίας, αλλ’ επί τέλους θ’ αποκατασταθή. Θα δυνηθώµεν ν’ αποδείξωµεν ότι είµεθα ευεργέται ηµείς, οίτινες απεδώσαµεν εις τον βασανισµένον κόσµον το πραγµατικόν καλόν, την ελευθερίαν του ατόµου, όπερ θα δύναται ν’ απολαύση της αναπαύσεως, της ειρήνης, της αξιοπρεπείας των σχέσεων, υπό τον όρον, εννοείται, να τηρή τους παρ’ ηµών εγκατασταθέντας νόµους. Θα εξηγήσωµεν συγχρόνως ότι η ελευθερία δεν έγκειται εις την ακολασίαν και το δικαίωµα της ισχύος. Ωσαύτως η αξία και η ισχύς του ανθρώπου δεν συνίσταται εις το δικαίωµα του καθενός να διακηρύττη καταστρεπτικάς αρχάς, όπως το δικαίωµα της συνειδήσεως, το δίκαιον της ισότητος και άλλα παρόµοια. Ωσαύτως το δίκαιον του ατόµου ουδόλως έγκειται εν τω δικαιώµατι του να διεγείρη αυτός εαυτόν και τους άλλους, επιδεικνύων τα ρητορικά προτερήµατα του εις θορυβώδεις συγκεντρώσεις. Η αληθής ελευθερία έγκειται εις το απαραβίαστον του προσώπου, το οποίον τηρεί τιµίως και ακριβώς όλους τους νόµους της κοινής ζωής. Η ανθρωπίνη αξία πρέπει να έγκειται εν τη συνειδήσει των δικαιωµάτων, άτινα κέκτηται, και ταυτοχρόνως των δικαιωµάτων τα οποία δεν κέκτηται, και ουχί εν µόνη τη φανταστική αναπτύξει του θέµατος του «ΕΓΩ» µου.

Το κράτος µας θα είναι ένδοξον, διότι θα είναι ισχυρόν, θα διοική και θα διευθύνη, και δεν θα ρυµουλκήται από αρχηγούς κοµµάτων και ρήτορας, οίτινες απαγγέλλουσιν ανοήτους λέξεις, ας καλούσι µεγάλας αρχάς, και αίτινες εν τη πραγµατικότητι είναι ουτοπίαι. Το κράτος µας θα είναι ο αποκαταστάτης της τάξεως, ήτις είναι το άπαντον της ευτυχίας των ανθρώπων. Η αίγλη του τοιούτου κράτους θα προσπορίση εις αυτό µυστικήν λατρείαν και τον σεβασµόν του λαού. Η αληθής ισχύς δεν υποχωρεί προ ουδενός δικαιώµατος, ακόµη και προ του Θεού. Ουδείς τολµά να προσβάλη ταύτην, ίνα αφαιρέση απ’ αυτής και το ελάχιστον της δυνάµεως της...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου