Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ'.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ : Μείωσις της παραγωγής ειδών πολυτελείας. Η µικρά βιοµηχανία. Η απεργία. Απαγόρευσις της µέθης. Καταδίκν εις θάνατον της παλαιάς κοινωνίας και ανάστασις αυτής υπό νέαν µορφήν. Ο εκλεκτός του Θεού.


∆ια να συνηθίσωσιν οι λαοί εις την υπακοήν, πρέπει να τους εξασκήσωµεν εις την µετριοφροσύνην και να ελαττώσωµεν συνεπώς την παραγωγήν των αντικειµένων πολυτελείας. ∆ια του µέσου τούτου θα βελτιώσωµεν τα διεφθαρµένα ήθη ανταγωνιζόµενοι την πολυτέλειαν. Θα επανιδρύσωµεν την µικράν βιοµηχανίαν, ήτις θα µειώση τα ιδιωτικά κεφάλαια των εργοστασιαρχών. Το τοιούτον επιβάλλεται επίσης και διότι οι µεγάλοι εργοστασιάρχαι διευθύνουσι συχνάκις, είναι αληθές, χωρίς να το αντιλαµβάνωνται, το πνεύµα των µαζών εναντίον της Κυβερνήσεως. Λαός, όστις ασχολείται µε την µικράν βιοµηχανίαν, δεν γνωρίζει τας απεργίας, είναι προσηλωµένος εις την υφισταµένην τάξιν, και συνεπώς εις την ισχύν της Αρχής. Η απεργία είναι το επικινδυνωδέστερον πράγµα δια την Κυβέρνησιν. ∆ι’ ηµάς ο ρόλος της θα λήξη, ευθύς ως η εξουσία περιέλθη εις χείρας µας. Η µέθη θ’ απαγορευθή ωσαύτως δια νόµων και θα τιµωρήται ως έγκληµα εναντίον της ανθρωπότητας, εφ’ όσον οι άνθρωποι, οίτινες κατακυριεύονται υπ’ αυτής υπό την επίδρασιν του οινοπνεύµατος µεταµορφώνονται εις κτήνη.
Οι υπήκοοι, επαναλαµβάνω και πάλιν, υπακούουσι τυφλώς εις στιβαράν χείρα εντελώς ανεξάρτητον εξ αυτών, και εν η αντιλαµβάνονται ξίφος δια την υπεράσπισίν των και στήριγµα κατά των κοινωνικών ρευµάτων. Τις η ανάγκη να βλέπωσιν εν τω προσώπω του βασιλέως των ψυχήν αγγελικήν; Οφείλουσι να διακρίνωσιν εν αυτώ την προσωποποίησιν της ισχύος και της δυνάµεως.
Ο άρχων αυτός θα λάβη την θέσιν των σήµερον υφισταµένων Κυβερνήσεων, αίτινες σύρουσι την υπαρξίν των εν τω µέσω των αποθαρρυνθεισών παρ’ ηµών κοινωνιών, αίτινες απηρνήθησαν ακόµη και αυτήν την δύναµιν του Θεού και εις τους κόλπους των οποίων υψούται πανταχόθεν το πυρ της αναρχίας, ενώ ούτος οφείλει προ παντός άλλου να κατασβέση την αδηφάγον ταύτην φλόγα. Αυτή είναι η αιτία, δι’ ην θα υποχρεωθή να καταδικάση εις θάνατον τας τοιαύτας κοινωνίας, ακόµη και αν οφείλη να πνίξη ταύτας εν τω ιδίω αυτών αίµατι, δια ν’ αναστήση υπό µορφήν στρατιάς, κανονικώς οργανωθείσης και αγωνιζοµένης ευσυνειδήτως εναντίον πάσης µολύνσεως ικανής να µολύνη το κρατικόν σώµα.
Ο εκλεκτός ούτος του Θεού εκλήθη άνωθεν, όπως θραύση τας ασυνέτους δυνάµεις, τας κινουµένας δια του ενστίκτου και ουχί του λογικού, δια της κτηνωδίας και ουχί του ανθρωπισµού. Αι δυνάµεις αύται θριαµβεύουσιν ήδη, λεηλατούσι και προβαίνουσιν εις παντός είδους βιαιοπραγίας υπό το πρόσχηµα της ελευθερίας και του δικαίου. Αύται κατέστρεψαν πάσαν τάξιν εν τη κοινωνία, δια να υψώσωσιν επί των ερειπίων των τον θρόνον του βασιλέως του Ισραήλ. Τότε θα χρειασθή να τους αποµακρύνωµεν από τον δρόµον του, επί του οποίου δεν πρέπει να υπάρχη ούτε το ελάχιστον εµπόδιον.

Θα δυνηθώµεν τότε να είπωµεν εις τους λαούς: Ευχαριστήσατε τον Θεόν και υποκλίθητε ενώπιον εκείνου, όστις φέρει επί του προσώπου του την σφραγίδα της προχρίσεως, προς την οποίαν αυτός ούτος ο Θεός καθωδήγησε τον αστέρα του, ώστε να µη δυνηθή άλλος, πλην αυτού, να σας απελευθερώση από όλων των δυνάµεων και όλων των δεινών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου